رستوران فرانسوی ژاردین واقع در پاسداران

برای مشاهده تصاویر قبل از طراحی و اجرا رستوران، پیشنهاد میشود کلیپ را مشاهده بفرمایید