برج گردشگری پدیده کیش
800 مترمربع
تنها رستوران با کف تماما شیشه در جهان

port-home1
port-home5
port-home6
port-home12
port-home3
port-home13
port-home4
port-home14
port-home11
port-home9
port-home8
port-home17
port-home2
port-home21
port-home7
port-home18
port-home13
port-home8
port-home19
port-home20