رستوران پدیده کیش

رستوران پدیده شاندیز
جزیره کیش
10000 مترمربع

بزرگترین نمای نقش برجسته آجر لعابدار جهان دارای حدود 350000 قطعه آجر لعابدار
مدت زمان اجرا کل پروژه : 110 روز

رستوران بزرگ پدیده کیش

طراحی هتل طراحی رستوران
D8B1D8B3D8AAD988D8B1D8A7D986-D9BED8AFDB8CD8AFD987-D8B4D8A7D986D8AFDB8CD8B2
port-home15
port-home8
port-home13
port-home5
padide1
port-home13
port-home6
port-home12
port-home3